NAČIN ZAŠTITE PODATAKA

Povjerljivost podataka (english version see below)

DUBROVNIK ROUTE vlasnik internet stranica i domene www.dubrovnik-route.com se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici DUBROVNIK ROUTE. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Nećemo dostavljati niti razotkriti osobne podatke Korisnika trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) DUBROVNIK ROUTE ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

Krajnji korisnik može sam napraviti ispravak, izmjenu ili nadopunu nepotpunih, netočnih ili nevažećih podataka, a ukoliko više ne želi primati promidžbeni materijal dovoljno je poslati mail na adresu: dubrovnik.route@gmail.com

Registracijom potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da DUBROVNIK ROUTE  može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.

Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.spincity.hr internetske stranice.

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

Ova izjava o povjerljivosti odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na stranici  www.dubrovnik-route.com koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka DUBROVNIK ROUTE. Vaše osobne podatke koje dajete dobrovoljno pohranit ćemo u našoj bazi korisnika. Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo u svrhu unaprjeđenja odnosa sa korisnicima, te radi provjere i autorizacije prilikom plaćanja elektronskim putem. Prilikom registracije dajete Vašu suglasnost za obradu Vaših podataka u naprijed navedene svrhe.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka DUBROVNIK ROUTE može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti na internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internet stranici www.dubrovnik-route.com

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

CONFIDENTIALITY

DUBROVNIK ROUTE, owner of the Web site and domain www.dubrovnik-route.com agrees not to misuse personal information from the order form in accordance with the Law on Protection of Personal Data, and is committed to protect the personal data of users in a way that it collects only necessary, basic information about users that are necessary to fulfill our obligations; inform customers about the way we collect data, and regularly give users a choice about how their data, including the decision whether or not to have their name removed from lists used for marketing campaigns. All user information is strictly confidential and are available only where such information is necessary to perform the job. All employees of the DUBROVNIK ROUTE. and business partners are responsible for respecting the policy.

Personal information is any information that identifies the user (such as name, email address, address, etc.).

We will not submit nor reveal personal information to a third party, except in cases explicitly prescribed by law and in cases where it is necessary for the fulfillment of obligations. From the above is exempt inspection by authorized service of executive state authorities of the Republic of Croatia, for the purposes of investigations based on a valid court order.

Data that is automatically collected while accesing the website and non-personal information (type of browser, number of visits, time spent on the site, etc.) DUBROVNIK ROUTE  has the right to use exclusively for the evaluation of visits to the website and to improve its content and functionality.

The end user can make a correction, amendment or replacement of the incomplete, inaccurate or invalid data, it is enough to send an email to: dubrovnik.route@gmail.com

By registering, You confirm the accuracy and completeness of data in the form and You expressly consent that DUBROVNIK ROUTE. may, in accordance with the provisions of the Law on Protection of Personal Data, process personal data indicated in the application form for the purposes of its own records and service of information about new products and services.

By accessing or using our website, the end user confirms that he has read, understood and agreed with all the terms on confidentiality of data and applications of the www.dubrovnik-route.com

Confidentiality Agreement

This Confidentiality Agreement applies to the confidentiality of the data contained on the website www.dubrovnik-route.com that is collected using these sites and stored in databases of DUBROVNIK ROUTE. Your personal information You provide voluntarily will be saved in our customer base. Your personal data is collected and used for the purpose of processing orders, to improve relations with customers and to verify the authorization when paying electronically. When registering, You are giving your consent for the processing of Your data for the aforementioned purposes.

This Confidentiality Agreement, DUBROVNIK ROUTE. can change at any time by posting the revised confidentiality on the website. Changes of the privacy policy take effect immediately after its publication on the website www.dubrovnik-route.com

Each end user is solely responsible and obligated to periodically review this page and to examine any amendments in the Confidentiality Agreement. Continued use of Website by the end user after such amendments entry into force, means that the end user acknowledges and accepts all the terms of the revised Confidentiality Agreement.

Personal information is any information that identifies the user (such as name, email address, address, etc.).